Všeobecné obchodní podmínky

Abychom si ujasnili vzájemná práva a povinnosti.

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) vymezují základní obchodní podmínky a vztahy mezi firmou Lukáš Kochrda, IČ: 01013114, se sídlem Doupě 62, 588 56 Telč (dále jen „Dodavatel“) a jejími zákazníky (dále jen „Odběratel“) v oblasti prodeje elektronických produktů (ebooky, online kurzy, online klub atd.) a v oblasti poskytování služeb z oborů – grafické práce, webdesign, tvorba webových stránek, tvorba e-shopů, stěhování webových stránek, marketing, zprostředkování registrace domén a webhostingových služeb a dalších služeb spojených s webovými stránkami, marketingem a online prodejem.

Odběratel podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Odběratel dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Podmínky a vztahy neuvedené v těchto VOP se řídí právním řádem České republiky.

Dodavatel

Dodavatelem je Lukáš Kochrda, IČ: 01013114, Doupě 62, 588 56 Telč.  

Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 22. 8. 2012, vedená na MÚ Telč pod č. j. ZIV/844/2015/Sp/4. Jsem plátce DPH.

Webové stránky Dodavatele

Webovými stránkami Dodavatele jsou webové stránky umístěné na adrese https://www.lukaskochrda.cz provozované Dodavatelem.

Odběratel

Odběratelem je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s Dodavatelem nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Dodavateli pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy Dodavatele se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatelem se rozumí:

  1. osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti),
  2. osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku),
  3. osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.), a
  4. osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Právní vztahy Dodavatele s Odběratelem, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi Dodavatelem a Odběratelem se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální smlouva Dodavatele s Odběratelem je nadřazena obchodním podmínkám.

Odběratel si je vědom, že mu koupí služeb, jež jsou v obchodní nabídce Dodavatele, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů Dodavatele nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kupní smlouva  

Je-li Odběratelem spotřebitel, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Odběratelem spotřebitelem a přijetím a schválením objednávky Dodavatelem. Přijetí a schválení objednávky Dodavatel potvrdí Odběrateli informativním emailem na email uvedený v objednávce nebo telefonicky na telefon uvedený v objednávce. Toto potvrzení však na vznik kupní smlouvy nemá žádný vliv. Dodavatel si vyhrazuje nárok objednávku zaslanou Odběratelem odmítnout, čímž nedojde k uzavření kupní smlouvy. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Je-li Odběratelem podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je objednávka odeslaná Odběratelem podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena až momentem doručení závazného souhlasu Dodavatele Odběrateli podnikateli s tímto jeho návrhem.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Odběratele překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Uzavřená smlouva (resp. objednávka) je Dodavatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Odběratel má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na Webových stránkách Dodavatele v sekci KONTAKT a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Odběratelem.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které Odběratel používá.

Redakční systém a jeho doplňky

V případě tvorby webových stránek je použit Redakční systém WordPress (http://www.wordpress.org), který je pod GNU GPL licencí distribuován zdarma jako svobodný software, stejně tak jako některé designové šablony, pluginy a jiné doplňky Redakčního systému distribuované pod GNU GPL licencí.

II. Ochrana osobních údajů

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, která máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů). Zásady zpracování osobních údajů.

III. Ceny

Od 3. 10. 2014 jsme plátci DPH. Ceny služeb jsou dány ceníkem zveřejněným na Webových stránkách Dodavatele v sekci CENY (uvedené ceny jsou bez DPH 21%) a podle typu služby sazbami za jednotku (službu), sazbami „od“ za jednotku (službu) a sazbami za hodinu, resp. sazbami za kilometr. U služeb s cenou za jednotku je cena služby účtována bez ohledu na dobu skutečného výkonu. U služeb s cenou „od“ za jednotku se celková cena může lišit v závislosti na náročnosti daného úkonu (uvedená cena „od“ je minimální účtovaná cena). U služeb s hodinovou sazbou je minimální rozsah účtované služby jedna hodina. V případě, že doba provedení služby je delší než jedna hodina, je za každých dalších započatých 30 minut účtována poměrná část hodinové sazby. Pokud je proveden výjezd k Odběrateli, uhradí Odběratel dopravné tam i zpět (výjimku tvoří případné slevové nabídky vztahující se na dopravné). Ceny elektronických produktů, mezi které patří např. ebooky, online kurzy, online klub atd., jsou uvedeny přímo u těchto produktů současně s jejich popisem.

IV. Objednávání

Během vyplňování objednávky je Odběratel informován o celkové ceně za objednané produkty nebo služby přímo v objednávkovém formuláři, přičemž cena se odvíjí podle toho, jaké služby či produkty si Odběratel objedná a v jakém množství. Pokud Odběratel po odeslání objednávky nebo v průběhu vykonávání objednaných služeb změní rozsah svých požadavků, je Dodavatel oprávněn upravit celkovou cenu objednávky.

Převzetím konečné faktury za produkty nebo služby po jejich dokončení Odběratel potvrdí správnost provedených služeb a správnost dodání produktů.

V. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy Odběratelem se řídí platnými právními předpisy ČR.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže Odběratel odstoupit od smluv:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Dodavatele,
c) na dodávku zboží upraveného podle přání Odběratele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, (potraviny, tabák. výrobky a jiné vymezené zákonem),
d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Odběratel jejich originální obal,
e) na dodávku novin, periodik a časopisů,
f) spočívajících ve hře nebo loterii.

VI. Platební podmínky

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Odběratel vyjadřuje svůj souhlas se zasláním daňového dokladu elektronickou formou a to na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Odběratel je povinen uhradit celkovou částku za služby (resp. dopravné) provedené Dodavatelem, nebo doplatek částky za služby (resp. dopravné) provedené Dodavatelem (v případě předchozí úhrady zálohové faktury vystavené Dodavatelem) bankovním převodem v CZK / EUR, nebo některou z online platebních metod dostupných na webu Dodavatele (platební karta, express online bankovní převod apod.).

V případě nedodržení data splatnosti faktury za provedené služby je Dodavatel oprávněn Odběrateli pozastavit funkčnost provedených služeb (např. vytvořené webové stránky, e-shop, členství v klubu apod.), a to až do doby jejich úplné úhrady. Dodavatel si také v případě nedodržení data splatnosti faktury vyhrazuje nárok účtovat Odběrateli úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Dodavatel je oprávněn žádat po Odběrateli uhrazení zálohové faktury na objednané produkty a služby. Výše platby zálohové faktury bude pak buď v plné výši nebo ve výši dohodnuté mezi Dodavatelem a Odběratelem podle typu a množství objednaných produktů a služeb. Vystavenou zálohovou fakturu Odběratel uhradí bankovním převodem v CZK / EUR, nebo některou z online platebních metod dostupných na webu Dodavatele (platební karta, express online bankovní převod apod.).

V případě tvorby webových stránek nebo e-shopů není v ceně této tvorby zahrnut poplatek za registraci domény a hostingových služeb. Tento poplatek je zahrnut v ceně služby SPRÁVA WEBU, kterou si Odběratel k webu předplatí po jeho dokončení a předání. Toto předplatné se přitom provádí vždy na následující 1 rok, nebo více roků podle dohody.

V případě služby tvorby webových stránek nebo eshopu je Dodavatel oprávněn poskytnout Odběrateli přístupové údaje do administrace Redakčního systému, e-mailových schránek apod. až po odsouhlasení správnosti provedených služeb a jejich úplném uhrazení.

VII. Tvorba webových stránek

Aby mohl Dodavatel Odběrateli vytvořit webové stránky, je nutné, aby Odběratel dodal Dodavateli veškeré podklady pro jejich tvorbu (texty, fotografie, logo, grafiku apod.). Zároveň je nutná spolupráce Odběratele během tvorby webových stránek, zejména při dodání obsahu, konzultaci detailů apod.

V rámci tvorby webu Dodavatel zprostředkuje registraci příslušné domény s tím, že Odběratel bude jejím majitelem. Dodavatel Odběrateli zprostředkuje také registraci hostingu.

Odběratel potvrzuje, že odpovídá za veškerý obsah, který je a bude na jeho webu, který pro něj vytvoří Dodavatel (texty, fotografie, grafické prvky, audio, video apod.), a zejména za to, že má k veškerému obsahu práva, autorská práva, či jiná práva, povolení nebo licence.

V případě, kdy Dodavatel Odběrateli tvoří e-shop, Odběratel potvrzuje, že má pro prodej tímto způsobem všechna povolení a oprávnění a že nese odpovědnost za veškerý obsah, který e-shop obsahuje nebo bude obsahovat.

Dodavatel Odběrateli nedodává znění obchodních podmínek, tyto si musí Odběratel zajistit sám.

Odběratel dále odpovídá za dodržení veškerých předpisů daných zákonem v případech, kdy na svém webu bude využívat marketingových strategií, objednávkových formulářů, zasílání obchodních sdělení, emailové komunikace apod. Zejména je povinností ze strany Odběratele zajistit veškeré povinné záležitosti v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů), jako je splnění informační povinnosti, atd.

VIII. Web Academy Club

Pokud se Odběratel stane členem Web Academy Clubu dostupném na internetové adrese https://www.webacademyclub.cz, bere tím automaticky na vědomí, že Web Academy Club je informačním produktem, že jakékoliv další jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu Dodavatele je striktně zakázáno a bude považováno za porušení autorského zákona, které může být stíháno.

Odběratel bere na vědomí, že součástí Web Academy Clubu nejsou licence aplikací, které jsou v klubu doporučovány.

Odběratel bere dále na vědomí, že použití informací z tohoto Web Academy Clubu jakýmkoliv způsobem a s tím související úspěchy či neúspěchy jsou plně v jeho rukou a Dodavatel za ně nenese žádnou odpovědnost. Ve Web Academy Clubu se mohou také vyskytovat informace o produktech a službách třetích osob, které jsou pouze doporučením a vyjádřením osobního názoru Dodavatele k dané problematice.

Součástí členství Web Academy Clubu je služba VIP podpory, kterou poskytuje Dodavatel, s názvem "Lukášova VIP podpora". Odběratel má v rámci této služby v rámci Web Academy Clubu nárok na využití služby s časovou dotací 30 minut v každém kalendářním měsíci, ve kterém má Odběratel zaplacené členství. Pokud má tedy Odběratel zaplacené roční členství, tak v rámci celého členství má nárok maximálně na 6 hodin služby VIP podpory.

Služba VIP podpory se čerpá výhradně formou e-mailové komunikace a spadá do ní veškerý čas, který Dodavatel věnuje vyřízení individuálního požadavku Odběratele. Službu VIP podpory nelze nahradit jiným typem služby ani jiným produktem, a ani není možné za ni nárokovat slevu, není-li dohodnuto jinak.

IX. Dodací podmínky

Pokud se jedná o objednávku služeb a elektronických produktů, Odběratelem objednané produkty nebo služby jsou ve většině případů dodány elektronickou formou (přes internet), mohou však být předány i osobně a to na základě domluvy mezi Dodavatelem a Odběratelem.

X. Záruční podmínky

Záruční podmínky na služby se řídí platnými právními předpisy ČR.

Záruční doba na provedené služby činí 6 měsíců.

Dodavatel dále poskytuje Odběrateli garanci vrácení peněz po dobu 14 dní od zaplacení objednávky, respektive 30 dní od zaplacení objednávky v případě Web Academy Clubu.

Reklamaci není možné uplatňovat v případě, kdy Odběratel svým zásahem jakkoliv zasáhl do služby provedené Dodavatelem.

Jako záruční list slouží konečná faktura (daňový doklad) za provedené služby.

Případnou reklamaci je Odběratel povinen Dodavateli ohlásit písemnou formou a to e-mailem na adresu info@lukaskochrda.cz.

O způsobu vyřízení reklamace bude Odběratel Dodavatelem informován písemně e-mailem.

V závislosti na reklamovaném produktu (online služba, fyzický produkt apod.) je Odběratel povinen Dodavateli produkt dodat k reklamaci a to buď fyzicky nebo elektronickou formou (v případě online produktů nebo služeb).

XI. Závěrečná ustanovení

Po dokončení služeb prováděných Dodavatelem Odběratel převzetím konečné faktury (dodání je uskutečněno elektronickou formou, případně osobně) potvrdí správnost provedených služeb, zaplatí za ně (viz. VI. Platební podmínky) a objednávka tak bude považována za vyřízenou.

Tyto VOP jsou platné a účinné od 25. 5. 2018. Dodavatel si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.